zpisnica z rokovania MsZ 13.12.2005

Z p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia Mestskho zastupitestva, konanho
13. decembra 2005 v Banskej Bystrici
Prtomn: 26 z 31 poslancov

Ospravedlnen: tefan Babjak, Ing. Jana Beckov, MUDr. Alojz Bolg, MUDr. Vladimr Bal
Neospravedlnen: MUDr. Peter Fino

alej boli prtomn: Ing. Jn Krlik, CSc., primtor mesta
Ing. Zdenko Haring, hlavn kontrolr
Ing. Miroslav Muro, prednosta Ms
vedci pracovnci Ms a riaditelia podnikov v pote 11
( prezenn listiny tvoria prlohu zpisnice . l)

K bodu slo 7:
Informatvna sprva o vbere dopravcov na prevdzkovanie MHD v Banskej Bystrici

Ing. Miroslav Muro - ospravedlnil sa za postupn dodvanie podkladov k tomuto bodu. Bolo to z viacerch dvodov. V prvom rade po rozhodnut vberovej komisie bola sa ukonen s tm,e bolo odporuen rokova s jednotlivmi zujemcami osobitne. Na tchto rokovaniach boli uchdzami poskytnut alie nvrhy na rieenie dopravy s tm, e sme ich poiadali, aby tieto nvrhy dali psomne. Psomne sme obdrali do asu rozdvania materilov ponuku od BBDS. SAD Zvolen dodali ponuku v priebehu tohto tda. To porovnanie tarf bolo spracovan len vtedy, ke u materily boli expedovan. Tie vyjadrenia odbornkov boli dan po termne. Preto ste materil dostali dnes. Jednotliv prepravcovia poiadali o vystpenie na MsZ, preto Vs iadam, aby ste hlasovali o umonen vystpi zstupcom SAD a.s., BBDS B.Bystrica a SAD a. s. Zvolen.

Hlasovanie slo 18: vystpenie zstupcov SAD v rozsahu 15 mint: 22-20,0,1 1 nehlasoval.

Ing. ambor , SAD a.s., BBDS B. Bystrica - v ponuke sme vychdzali z podmienok, ktor boli dan na vberovom konan. Akceptujeme podmienky, ktor boli dan Mestom Bansk Bystrica. Prevdzkujeme dva dopravn systmy. Dopravn systm trolejbusovej trakcie a dopravn systm autobusovej trakcie. Akceptujeme, aby kilometrick vkony MHD zodpovedali vkonom v roku 2004, tie akceptujeme prspevok mesta vo vke 40 mil. Sk. Tie akceptujeme podmienku mesta o prenjme vozidiel vo vlastnctve MHD a.s. B.Bystrica minimlne vo vke ronch odpisov. Z hadiska environmentlnych dopadov prevdzka trolejbusovej dopravy je nevyhnutn sas systmu MHD v B.Bystrici. Do budcnosti sa bud rozdiely medzi autobusovou a trolejbusovou dopravou stiera. V ponuke sme definovali viac monost, ako by sa mala MHD odvja. Budeme sa finann podiea na optimalizanej tdii. o sa tka nvrhu cestovnho poriadku, kilometrick vkony bud na rovni roku 2004. alej sa Ing. ambor vyjadril k vozidlovej truktre, je potrebn vykona modernizciu vozovho parku. Vyjadril sa k monosti zmeny tarifnho systmu, zvhodnenie niektorch cestujcich tak, ako bolo poadovan. Je potrebn zachova vku zkladnho cestovnho v roku 2006 v rozsahu roka 2005. V kategrii sprievodca zavies cenov zvhodnenie z 15, - Sk na 1,- Sk, v kat. nad 60 rokov navrhuj zavies cenov zvhodnenie z 10,- na 9,- Sk, kat. tudent 9,- Sk. V ase od 13.00 do 23.00 a poas celho da v doch pracovnho vona a przdnin jednotn cestovn pre kat. tudent, iak a vysokokolk 5,- Sk. Na zver navrhol monos, aby MHD a.s. vstpilo do spolonej spolonosti s Mestom, kde mesto bude ma viu monos kontrolova finann prostriedky vynaloen na MHD.

Mgr. Adrin Polny- SAD Zvolen: situciu v MHD treba riei minimlne z jednho aspektu, od roku 1996 sa poet prepravench obyvateov mesta znil o dve tretiny. Naa spolonos dala jasne najavo priority. Pjde o znenie cestovnho na 14,- Sk. V ponuke navrhujeme zrui tarifn psmo dva so zachovanm vetkch liniek, ktorch sa to tka. To preradenie by znamenalo znenie cestovnho z 18,- na 15,- Sk so vetkmi dsledkami, ktor pre mesto z tohto plyn, to znamen niia dotcia. Naa ponuka obsahuje presn sumu, ktor by sme od mesta poadovali, a je to 31 mil. Sk. Dopravca mus pova potreby mesta a na toto budeme kls draz. o sa tka prevdzkovania trolejbusov, mesto nem vo vlastnctve trolejbusy. Bolo vypsan vberov konanie na prevdzkovatea dopravy a nie prevdzkovatea dopravy trolejbusov. o sa tka ekologickho hadiska, naa spolonos ponka motory EURO 3 a nsledne EURO 4. Pri predchodcovi mi absentoval jeden moment, a to je obnova vozidlovho parku. Pri sasnom trende, ktor je v meste B.Bystrica by dolo v technologickmu krachu. alej sa vyjadril k monosti odkpenia vozidiel vo vke odpisov. Tie uviedol, e poskytn pomoc pri dostavbe AS, finanne prispej na tto dostavbu. Ak bude ich spolonos vazom uvedomuj si dosah na zamestnanos Zaruia mestu B.Bystrica pln kontrolu hospodrenia v rmci MHD B.Bystrica a po primrne zdroje. al dleit aspekt je tak, e bude umonen nastupovanie vetkmi dvermi do MHD. Jednoznan prjem pre mesto B.Bystrica, ktor vyplva z naej ponuky je okamit a prejav sa do 3- 4 mesiacov.

Ing. Miroslav Toman uviedol, e doteraz mesto nemalo vek dopad na cestovn. V prebehu roka bolo vyhlsen vberov konanie, zasadla vberov komisia, ktor posdila dve ponuky. Poviem svoj nzor. Je dobr, e funguje konkurencia. Niektor lenovia komisie sa zakli toho, e by mali zrazu poveda stanovisko, kto je lep, a kto bude prevdzkova MHD. Preto uznesenie komisie znelo tak, e primtor bude alej rokova so zujemcami v porad tak, ako navrhla komisia, a to najskr so SAD Zvolen a potom SAD B.Bystrica. Hlasovanm sa vyjadrm, kto by mal prevdzkova MHD. Cel problm stoj na tom, e prichdza partner, ktor nem trolejbusy, a preto je otzne, i si to vieme predstavi, e povieme uom, e v meste nebud premva trolejbusy. Toto bola jedna z vhrad . Ale mali by sme sa na toto opta obanov, o na toto hovoria. Vvoj ide dopredu aj v tejto oblasti. Ete poviem jeden argument, ktor som zachytval aj v komisii. Tu s Zvolenania, a bolo mi vytknut, e ja presadzujem vdy najm bystrick firmy, a zrazu by som mal hlasova za Zvolenanov. Ale treba poveda, e majoritnm vlastnkom SAD Zvolen s Banskobystriania. Treba ale hadie na to, e ponuka, ktor dva Zvolen akceptuje u aj nvrh rozpotu mesta na rok 2006, aby primtor mohol uzavrie tak zmluvu, len do takej vky, ako schvlime v rozpote. ie ponuka Zvolena je lepia.

prof. MUDr. Svetozr Dluholuck,CSc. FP pouli sme prezentcie, vieme exaktne posdi a prija to, o je vhodn pre obanov. Treba hra na smestie B.Bystrica- Zvolen.

Ing. Tom Novansk - poiadal, aby pred hlasovanm bol nechan priestor pre poslaneck kluby. alej by som sa dotkol konkrtnych vec. Venovali sme sa rozpotu mesta a nenali sme 40 mil. Sk na prevdzkovanie a krytie strt z MHD. Mme len 31,8 mil. Sk. ie, ak sa obmedzia kilometrick vkony a zavy, tak utrp jednoznane oban. Z toho titulu sa chcem spta k l. IV. v ponuke, kde je napsan, e pre prpad, e dopravca preuke objednvateovi v rmci preukazovanej straty, e strata za dva po sebe idce mesiace presiahla alikvotnu as predpokladanej straty o viac ako 5 %, objednvate shlas, e do 21 dn od doruenia psomnej vzvy dopravca bude rokova o monosti nahradenia zvenej straty. Prakticky by to znamenalo, e u dnes nemme 40 mil. Sk na krytie vetkch km. vkonom a zliav.Strata by bola vyia z tohto titulu, ie by okamite dolo bu k zrueniu kilometrickch vkonov, alebo by dolo k zrueniu poadovanch zliav. Tie prepravca MHD B.Bystrica vo svojej ponuke navrhuje vynecha kontroln opatrenia. ie ak dnes odshlasme MHD B.Bystrica, tak ja budem navrhova, aby sa minimlne tieto dva body vypustili z tejto zmluvy. alia vec, ktor tu je, je tu garancia vky cestovnho len pre rok 2006. Pokia by sme chceli podpsa zmluvu s prepravcom, musme obanom poveda vku cestovnho nie len pre rok 2006, ale aj alej o bude nasledova. Dnes nevieme zagarantova 40 mil. Sk a budeme sa musie s tmto na budci tde vysporiada.

JUDr. ubica Blaejov FP - nesmieme zabudn, e v podmienkach verejnej sae mesto zadefinovalo podmienku hranice krytia straty 40 mil. Je neserizne, e po prebehnut verejnej sae sa odrazu dozvieme, e sa nm odrazu 8 mil. strat. Takto sa nepostupuje voi nijakm partnerom.

Milan Randa - budem hovori kontruktvne. Tender sa ukonil a vychdza mi, e najlep je Zvolen. Chcem ale poveda to, e tender sa ukonil 20.11. a 24.11. dodaton rozrenie ponuky dala SAD B.Bystrica a 28.11. mesto poiadalo SAD Zvolen , aby predloila dodatone tie alie podklady. Sa u mala by vyhodnoten. Jednoznane sa priklam ku Zvolenanom.

Ing. Miroslav Toman FP- predrenka chcem upozorni na to, e sa bola ukonen.

Ing. Martin Bank dal som nvrh, aby sme o tomto rozhodli na budcom MsZ, lebo problematika je zloit. Mm pocit, e u je rozhodnut. Ja som sa od zaiatku ptal, ak je to vlastne sa. Ide o financie vo verejnom zujme, ide o verejn zdroje a myslm si, e v zmysle zkona malo by uskutonen verejn obstarvanie. Nestalo sa tak. Ptam sa, ak je vstup z tejto komisie ? Posledn poznmku, dnes zstupca SAD Zvolen povedal, e trolejbus zrume a hotovo, ja sa pod toto nepodpem. Nectim sa na to odbornk, aby som dnes vedel poveda, e trolejbusy zrume. Tie sa nemali meni podmienky poas sae. O vke prenjmu trolejbusov sa nehovorilo, ak bude SAD Zvolen prevdzkova trolejbusy. o sa tka garancie vzahu na 8 rokov, toto si neviem predstavi bez toho, aby sme vedeli ako sa bud vyvja ceny vstupov. MHD je najvnej problm, ktor musme riei.

prof. MUDr. Svetozr Dluholuck - nepochopil som vystpenie Ing. Banka, to vznesenie hory pochybnost odbornka. Ja nemusm by odbornk na to, aby som vedel posdi kvalitu. Nechcem hovori do ekonomickch zleitost. Nevieme vyriei dodnes napr. tak vec, aby sa nastupovalo do MHD vetkmi dverami. Treba vidie v prvom rade spokojnos obana.

Ing. arch. udmila Priehodov - chcem reagova na p. Banka. Ja som bola tak isto menovan do vberovej komisie. U pri otvran oblok som sa ptala, preo tam nesedia aj odbornci na dopravu. Bolo mi vysvetlen, e to m by politick rozhodnutie poslancov, lebo e v podstate ide o to, e i chceme aby fungovali trolejbusy alebo nie. Aj na MsR som p. primtora poiadala, aby zabezpeil nejak odborn posudky, minimlne z vysokej koly dopravy, vtedy mi povedal, e VD chce za odborn expertzny posudok 1,5 mil. Sk, a e na to nemme peniaze v rozpote, a e by muselo by vberov konanie na vypracovanie posudku, a e ostatn odbornci, ktorch on pozn v B.Bystrici, vetci s prepojen bu s jednou alebo s druhou spolonosou, a e tie posudky by aj tak neboli objektvne. Teraz nm pri vstupe rozdvali posudky a myslm si, e by sme mali ma na to asov priestor, aby sme sa tmito posudkami mohli zaobera. Ide o dos vnu problematiku. Navrhujem, aby sme sa rozhodovali a 20. decembra. Ing. Miroslav Muro - prv krt poujem, e by niekto povedal na komisii, e toto m by politick rozhodnutie. To, e neboli odbornci na komisii je z dvodu dovoleniek, alebo sa v tom ase nemohli zastni. al nie vhodn vraz, e je treba zaplati 1,5 mil. Sk za odborn posudok. Tch 1,5 mil. ptali za vypracovanie optimalizcie dopravy. K Ing. Bankovi, ke sa hovorilo o tom, e sa m robi vberov konanie, zisovalo sa , akou formou sa m robi vberov konanie, mm pocit, e toto sme aj tali na MsZ, je to list riaditea odboru zahranino-prvneho min. fin. SR, ktor nm pe, budem citova .. v tejto svislosti Vm oznamujeme, e na zklade l. 88 zmluvy o zaloen ES a nariadenia rady ES ...., ktorm sa ustanovuj podrobn pravidl na uplatovanie zmluvy o zaloen ES od vstupu, at. poda l. 17, ods. 2 , nariadenia rady o postupe lenskch ttov, ktor sa tka zvzkov obsiahnutch v koncepcii sluieb vo verejnom zujme v oblasti elezninej, cestnej a vntrozemskej vodnej dopravy, kompenzcia poskytnut poda tohto nariadenia nepodlieha povinnosti notifikcie. To znamen, e dotciu na vykrytie straty dopravcovi MHD na zklade uzavretej zmluvy o vkonoch vo verejnom zujme MHD mete poskytn bez toho, ak jej poskytnutie vopred schvlila EK. ie vberov konanie poda zkona o verejnom obstarvan nebolo potrebn. Nov nariadenie, ktor bude platn, hovor o tom, e vetky vbery dopravcov bud musie by roben poda zkona o verejnom obstarvan. Toto nariadenie nebolo ete schvlen vldou SR. K poslancovi Randovi. Vberov konanie bolo ukonen. Odporanie bolo rokova osobitne s prepravcami. Zaali sme nanovo s nimi rokova. Oni svoje ponuky nsledne vylepovali a potom nsledne psomne potvrdili to, o stne povedali.

MUDr. Michal Bucek FP optal sa, i bolo vberov konanie zruen, a z akho dvodu. i niektor z kandidtov nesplnil podmienky ? Preo maj o tomto teraz rozhodova poslanci ?

Ing. Miroslav Muro - sa bola ukonen pre neporovnatenos podmienok. Tka sa to trolejbusov, kilometrickch vkonov. Ete raz opakujem, nelo o verejn obstarvanie. Sa me by kedykovek zruen, alebo ukonen. To, e sa to prenieslo na poslancov ? Ptam sa, a vtedy to bolo na koho prenesen. Ve z 11 lenov komisie bolo 9 poslancov. Ukonenie innosti komisie v tomto prpade je zaatie rokovan odznovu.

Ing. Milan Lich - myslm si, e nejde o to, o kto povedal, ale aby sme nali slun rieenie. Vberov komisiu zostavil primtor poda politickho zloenia MsZ. Komisii predsedal prednosta Ms a boli tam okrem vedceho ref. dopravy len poslanci MsZ. San podmienky vypracoval Ms a poslanci sa nemali monos vyjadri k podmienkam a ku kritrim hodnotenia. MsZ sa m koncepne zaobera MHD a m rozhodn o jej osude. Mus ma dostatok informci a odbornch stanovsk, toto by mali odborn tvary mesta pripravi spolu s nvrhmi na rieenie. Mali sa zohadni poiadavky obanov a monosti mesta spolu s nadvznosou na rozpoet mesta. V meste s vek problmy s dopravou, s preaenm kritickch miest komunikci v dopravnej pike. Je podceovan vo veobecnosti vznam MHD a vznam budovania cyklotrs. Niekto tu povedal, e u je rozhodnut, e sa v rozpote nepota so stratou za vkon vo verejnom zujme. Budeme sa snai njs rieenie na porade poslaneckch klubov.

JUDr. ubica Blaejov optala sa, ako si po 1.1. predstavuj chod dopravy v meste SAD Zvolen. i maj dos autobusov, dos vybavovacch miest, dos pracovnch miest ?

Ing. Pavol Katreniak - ja som rozumel otzke Ing. Banka, e ako tu dnes chceme rozhodn. Dostali sme sa do asnho tlaku. Neviem si to predstavi. Ing. Lich otvorene poloil otzky, preo je takto stav. Pamtm si na diskusie, kde bolo povedan, e mesto by malo zvi vytvorenie vlastnej MHD. Da sa do tohto procesu, aby mali sme jasn podmienky, lebo toto je vna vec. Z tohto mme totlny chaos. Takto tlak som si nepredstavoval, ak mme rozhodova o takejto dleitej veci.

JUDr. ubica Blaejov FP skutone sme pod tlakom. My sme odporac orgn. Mus sa o tomto rozhodn na meste. Ak by uznesenie bolo v rozpore so zkonmi, tak by ho primtor nepodpsal. Ak nie sme si ist, tak nehlasujme. Ja som si nie v tomto ist.

Milan Randa - ja som podnikate, pracujem pod vm tlakom. My tu musme pracova a nie si vyma nieo. Mme tu serizne podmienky, vyhodnotenie, k tomu sa optajte, mme tu dvoch partnerov, ktor nm to mu vysvetli. Bystrick SAD sme nevedeli printi k nejakm stupkom, napr. pri nastupovan do MHD a zrazu, ke mme druh ponuku, nevieme sa k tomu vyjadri.

Ing.arch. udmila Priehodov k MUDr. Bucekovi. Keby sme sa rozhodovali v MsZ o sanch podmienkach a o kritrich vyhodnocovania, tak beriem aj to, e sa tu budeme rozhodova o MHD. Je ako zvaova vinu na komisiu, ktor sa nevedela rozhodn. Ja tvrdm to, e san podmienky mesto neurobilo dobre. Bola to zbabran verejn sa. Mm pocit, e tie san podmienky boli naschvl zle uroben, aby nakoniec rozhodoval primtor. Toto, e teraz sa tu my trpime, poda mjho nzoru zbytone. Dvam nvrh, aby sme sa venovali odbornm stanoviskm. O tomto by sme sa mali rozhodn na budcom MsZ.

Ing. Tom Novansk FP komisia si tieto ponuky pretala, mala sa rozhodn. Nemali sme toto aha na verejnos a tmto zaaova uchdzaov. Cie mme jasn, od 1.1. zabezpei MHD v B.Bystrici. Mme na to pr dn. Prosm Vs, aby sme o tomto rozhodli a pristpili k tomuto zodpovedne.

Pavol Bielik 1,5 roka sa zaoberme problmom MHD. Bol som lenom vberovej komisie, ale bol som rozhodnut vzda sa lenstva, lebo za 1,5 roka poslanci dostvali len minimum informci. Dovolm si pripomen tak etapy, o sa dialo v minulosti okolo MHD. 15. februra 2005 mimoriadne MsZ, zveren et aprl 2005, mj 2005, vystva otzka, preo a v septembri bolo vberov konanie ? Otzka znie, i pn primtor nestratil zujem o dvoch uchdzaov? Neprikla sa k inmu, potencionlnemu uchdzaovi? Moje stanovisko, ako lena vberovej komisie, bolo nasledovn. Sa mesto vypsalo neskoro, san podmienky boli nepln. Na zklade predloench ponk nie je mon, v tak krtkom obdob rozhodn o vsledku. Na zklade takto predloench podmienok kontatujem, e ani jeden uchdza nesplnil zadan podmienky mesta B.Bystrica.

Ing. Miroslav Toman FP - k p. Bielikovi. MsZ sa sklad z 31 poslancov, ktor s oprvnen rozhodn sa dnes. Dnes mme odporui primtorovi mesta, s ktorou firmou od 1.1. uzavrie zmluvu.

Milan Smdo sedm tu 7 rokov, ale pred takm strachom z rozhodnutia som ete poslancov nevidel. Musme sa rozhodn. Mm otzku na pnov zo Zvolena, o s trolejmi. i s dohodnut so SAD B.Bystrica. Troleje ns trpia. Ako mienime riei troleje? Vyzval poslancov na stretnutie po ukonen rozpravy.

Mgr. Adrin Polny - odpovedal JUDr. Blaejovej do MHD sme schopn investova 250-300 mil. Sk. Poet autobusov je zadeklarovan u vrobcov. Od 1.1. nie sme schopn spravi kvalitn dopravu. Sa znela na prevdzkovatea dopravy a nie na prevdzkovatea dopravy trolejbusovej. Lebo troleje patria skromnej firme. Vieme porovna nklady na troleje a na autobusy. Dohoda so sasnm prevdzkovateom trolejbusov je mon, ak to bude podmienka mesta, ale za podmienok, ktor bud relevantn. My sme schopn dohodn sa s BB MHD, ak to bude v podmienkach. Ale toto mus by stanoven, e poadujete trolejov dopravu, ale nklady na u s vyie.

MUDr. Michal Bucek FP- predkladm nvrh ma ukonenie rozpravy.

Hlasovanie slo 19: 26-16,5,5.

Hlasovanie slo 20: I. a) 25-23,0,2.
Hlasovanie slo 21: I. b) 21,0,3 1 nehlasoval.
Hlasovanie slo 22: II. 25-18,3,3 1 nehlasoval.

U z n e s e n i e:
Mestsk zastupitestvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Informatvnu sprvu o vbere dopravcov na prevdzkovanie MHD v Banskej Bystrici
2. Rozhodnutie komisie o ukonen obchodnej verejnej sae
II. o d p o r a
Ing. Jnovi Krlikovi, CSc., primtorovi mesta,
uzavrie zmluvu o vkonoch vo verejnom zujme so SAD, a.s. Zvolen

Bolo prijat uznesenie slo 457/2005