zpisnica z rokovania MsZ 15.2.2005

K bodu slo 5

Sprva o vvoji situcie v MHD.

Ing. Jn Krlik, CSc. - od 15. decembra prebieha rokovanie so SAD BBDS a.s. k rieeniu novch podmienok fiklnej decentralizcie MHD a jej financovania. Tieto rokovania prebehli poda zpisnc, ktor s k dispozcii na rovni primtora, a ktor sa nebud zverejova pre mdi. Posledn zpis je z 26.janura t.r. Cel rokovania sa dostali do situcie, ke nie je mon nieo nov vyrokova, len tie podmienky, ktor sa dvaj z jednej a z druhej strany. Z tohto dvodu tto informcia bola predloen aj na MsR. Na MsR bolo odporuen, aby sa tieto veci prediskutovali cez dopravn komisiu na neformlnom stretnut poslancov. Uviedol, e je si vedom, o sa udialo s MHD od 3.1.2005. Mesto na rokovaniach zastupovala Ing.Hblov, vo veciach cestovnho poriadku Ing. ureka, vo veciach celkovej koordincie zastupoval Mesto Ing. Muro,prednosta Ms. Z druhej strany boli prtomn Ing. Pitnerov,za ekonomick veci, za veci svisiace s dopravou Ing. Snopko a za ostatn veci bol Ing. ambor. Veci dospeli k tomu, e sa alej nevedeli pohn a je potrebn, aby bolo povedan, za akch podmienok Mesto me alej rokova. Dnes nie je mon vymenova vetko, m prela komisia. Preto je potrebn veci riei urchlene, preto som sa rozhodol dnes predloi tento bod na rokovanie MsZ a neaka na 22.2. Boli osloven vetci predsedovia poslaneckch klubov listom, ktor primtor pretal, aby sa zaoberali predloenm materilom a podporili navrhovan uznesenie k predloenej sprve. ie bol tu priestor, aby sa veci v kluboch prejednali a aj v komisich. Rokovania s FNM sa uskutonia zajtra a tie bud rokovania v Ostrave s budcim privatizrom SAD BBDS a.s. Bude sa rokova o podmienkach, ktor me mesto poskytn pre udranie MHD. 7. a 8.2. sa konala K8 za asti ZMOS a zstupcov reformy verejnej sprvy a v kadom krajskom meste s presne tak ist situcie v doprave ako v naom meste. Ubezpeil poslancov, e tie veci, ktor s navrhnut v uznesen odborne zodpovedaj monostiam nielen Mesta B.Bystrica, ale aj SAD BBDS a.s. Na zver sa optal, e preo SAD BBDS a.s. dostala z rozpotu najmenej peaz. SAD si neme zvyova svoj profit na kor Mesta B.Bystrica a obanov mesta. Preto by sme sa nemali chova tak, e primtor chce s proti obanom Mesta, poslanci chc s v prospech SAD, a z toho vyplva potom to, e sa ned vyriei MHD. Treba si tu uvedomi, e to je zpas obchodnej spolonosti o napojenie sa na rozpoet mesta a natartovanie novho profitu, ktor potom me len rs. Nikdy by sa u nevrtil nasp. Z prspevkov, ktor dvame na MHD mus tto spolonos zabezpei dopravu v truktre roku 2004 a v cench blzko tch, ktor s tu v sasnosti. Ak to nevie, bud osloven aj in spolonosti, ktor toto zabezpeia. Mesto B.Bystrica disponuje presnmi slami o pote dchodcov, iakov. Na zver poiadal, aby na otzky mohli zodpoveda Ing. Hblov, Ing. ureka, Ing. Muro. Dal nvrh, aby mohol vystpi Ing. Korient v neobmedzenom ase.

Ing. Milan Lich poiadal, aby sa hlasovalo o nvrhu na vystpenie Ing. Kornieta, aby poslanci mali dos informci na rozhodovanie sa ako alej. Tie by chceli vypou Ing. Hblov a Ing. ureku. K materilu nevie zauja stanovisko bez vysvetlenia.

JUDr. ubica Blaejov - prve preto, aby sa takto na MsZ nerozprdila diskusia som navrhla na dopravnej komisii, aby sme pred rokovanm o tejto otzke pozvali vetkch poslancov, lebo problematika je tak, e jej vetci nememe rozumie a nememe vnma hlasy jednej alebo druhej strany, ale je potrebn, aby sme mali informcie z oboch strn. Vidm dos nezrovnalost aj v nvrhu na uznesenie, pretoe ak mme nieo schvaova, o nm nepatr do kompetencie, tak toto uznesenie by nemalo by podpsan pnom primtorom, pretoe urite bude v rozpore so zkonom. Nemme schvaova podpsanie njomnej zmluvy medzi mestom a SAD BBDS a.s. na prenjom dopravnch prostriedkov prenajatch od MHD a.s. vo vke 30 mil. Sk, pretoe MHD je obchodn spolonos so 100 % asou Mesta B.Bystrica, v ktorej kompetenciu MsZ nem iadnu. Schvli lena DR za mesto B.B. neme MsZ. MsZ neme uklada SAD ako m rozhodova a koho m schvaova. Preto by bolo dobr, aby sa k tmto uzneseniam vyjaril Ing. Korniet. Neshlasm s tm, o povedal primtor mesta, e poslanci hja SAD. Ale s tu uznesenia, ktor my schvaova nememe.

Ing. Jn Krlik,CSc. - navrhovan uznesenie je o tom, e MsZ schvauje nasledovn podmienky poskytnutia dotcie. Podmienky bud predmetom rokovania kompetentnch. Poslanci schvauj len podmienky na dotciu 18 mil. Sk, ak sa im preuke to, o je napsan v uznesen, e sa splnia vetky podmienky pre poskytnutie dotcie. Poslanci musia zastva podmienky Mesta a me by im jedno, i nejak obchodn spolonos skrachuje, alebo bude profitova. Musia profitova obyvatelia mesta. Podmienky sa mu aj zmeni, no neviem, i mu by lepie.

Pavol Bielik FP - kontatoval, e dnes bol predloen materil, ktor nem tie nleitosti, aby poslanci mohli vecne rozhodova.

Ing. Miroslav Toman - obania sa obracaj na poslancov, aby rieili problm s MHD. To, e nesedeli poslaneck kluby je chybou poslancov. Povedal, e dveruje komisii, ktor rokuje, a rd by poul niekoko dajov o tom, o bolo predmetom rokovania tejto komisie. Treba, aby povedal svoje stanovisko Ing. Korniet. To, o dnes schvaujeme s podmienky pre dopravcu, aby ich splnil. Za tchto podmienok sme ochotn dotova MHD v meste B.Bystrica.

Hlasovanie slo 15 : nvrh na vystpenie Ing. Igora Kornieta 23- 23,0,0.

Ing. Igor Korniet - poakoval primtorovi za to, e bola vytvoren pracovn skupina tak, ako bola prezentovan. Ete stoj pred ou robota. Vyjadril sa k zaloeniu spolonho podniku s kapitlovm vstupom mesta. Vstup strategickho investora vytvor priestor na to, aby sme na tomto poli mohli spolone psobi pri zabezpeovan MHD. V alej asti vystpenia okomentoval materil, ktor bol poslancom predloen. o sa tka tabuky, s tam chyby. Neshlasil s vetou v materili, e dotova a.s. , ktor je orientovan na dosahovanie zisku nie je tandardn. Je to viac ako tandardn aj vo svete. o sa tka cestovnho poriadku, dostal u konen podobu a bude plati od 1.3. Vrtia sa niektor spoje. Mal pripomienky k dvom zmluvm, jedna zmluva sa tka prenjmu trolejovho vedenia. Tto zmluvu bude potrebn ete prebra s prvnikmi. Musia sa jasne stanovi podmienky, ak chceme urobi jasn vzah musme umoni urit mieru zisku aj druhmu partnerovi. o sa tka spsobu kontroly, toto je mon prija. Tie sa vyjadril k zavm pre tudentov, ktor nemaj trval pobyt na zem mesta. Toto je mon realizova a od 1.9.2005. Nikde sa nehovor o vysokokolkoch, ktorch je na zem mesta 15.000 a z toho maj trval pobyt v meste 2.800. Toto mus by tie predmetom rokovan, lebo sa hovor o tom, e mesto m by sdlom kl. Zaujala ho v materiloch veta, e druhou monosou je poskytn dotciu za jasne zadefinovanch podmienok, ktor sa bud v priebehu roka kontrolova a vka dotcie upravova, ale len smerom nadol, pretoe schvlen konen vka bude strop. o ke kontroln orgn zist, e zavy na toto nebud stai ? Ide hlavne o nrast cien za energiu, naftu. Toto tie je potrebn zakomponova do materilov. Vyjadril sa k tomu, e nkladovos MHD je vysok vzhadom k tomu, e trolejov doprava je drahia ako autobusov. Chba jasne zadefinova, o chceme od MHD. V alej asti vystpenia sa vyjadril k nvrhu na uznesenie, kde s urit chyby, na ktor upozornil. Tie uviedol, e navrhn, aby MsP mohla jazdi MHD bezplatne. V tabuke sa uvdzaj len trby, ale nie s uveden nklady. Na zver Ing. Korniet povedal, e k MHD bude ete rokova s primtorom mesta a veci by sa mali m skr uzavrie.

Ing. Jaroslava Hblov - o sa tka uznesenia, to o pripomienkovala JUDr. Blaejov, tak obidve odrky sa tkaj mesta, ie v tomto prpade sa odpora primtorovi uzatvra zmluvy za mesto. ie to uznesenie je sprvne. o sa tka materilu, ako takho, toto je vemi komplikovan a vyaduj urit legislatvnu prpravu. alej objasnila niektor asti materilu, ktor pripomienkoval Ing. Korniet. Napr. o sa tka tabuliek, tieto boli odpsan z vronch sprv SAD. Ak je chyba v tabukch, tak maj chybu v ich sprvach. Njomn zmluvy- s dva druhy njomnch zmlv. Jedna je njomn zmluva medzi mestom a SAD na prenjom trolejovho vedenia, druh navrhujeme medzi mestom a MHD na prenjom autobusov. Prenjom trolejovho vedenia je poda zkona prenjom nehnutenosti a toto nm upravuj zsady hospodrenia a nakladania s majetkom mesta. Tu je jasne povedan, akm spsobom sa postupuje pri stanoven ceny. Tieto zsady platia pre ns. o sa tka znaleckho posudku, shlasm s tm, aby tento bod b) tam nebol. o sa tka prenjmu autobusov, tam sa toto mus vyrokova medzi odbornmi pracovnmi skupinami. lenstvo v DR je potrebn prstup k tovnm materilom. Na zver sa vyjadrila k uzneseniu, kde treba opravi jednu chybu nie od 0-15 ale od 6-15. In chyby nie s. Tie uviedla, e zodpovednos za zmluvy m tatutrny orgn. Poslanci prijmaj uznesenie a nemaj zodpovednos za zmluvy.

Richard Lan sprvu som si vemi dsledne pretal. Osobne som navtvil aj SAD. Bol som prekvapen, e o tomto sa u dlho rokuje. My poslanci o tomto vieme len od decembra. Musm poveda, e sme dostali falon noty. Nerozumiem niektorm vetm v sprve. o sa tka tabuky, chbaj mi tu nklady. K nvrhu na uznesenie, preo sa mme vyjadrova k cestovnmu poriadku. V nvrhu na uznesenie s chyby, ktor treba opravi. o sa tka cien za cestovn lstok, som za niie ceny. Vyjadril sa v diskusii tie k vysokokolkom, ktorm by nemali by poskytovan zavy na cestovn. Toto nie je pre mesto dobr. Ve mesto m by v budcnosti mestom s vekm potom kl. Optal sa, o m hlavn kontrolr kontrolova. Nie je to v sprve napsan. V bode IV. by malo by napsan, po predchdzajcom shlase MsZ. Chba mi bod V. Asi je tu tie chyba. Za takto uznesenie nebudem hlasova.

Ing. Pavol Katreniak optal sa, o tak valn sa udialo od schvaovania rozpotu na rok 2004, e tto vec sa nedala urobi vopred. Preo sa nestretla dopravn komisia. Nao tu boli tie invektvy, embarg ? 7. 2. bola MsR a my sme nevedeli, e FNM bude rokova. Preo ns primtor do takhoto tlaku dostva. Uviedol, e nechpe preo to takto muselo dnes doznie, do takejto roviny. Chbalo tu rcio. A je otzne i sme schopn naformulova uznesenie.

Prof. MUDr. Svetozr Dluholuck, CSc. FP- boli tu navrhnut vecn rieenia. Padli tu niektor otzky rencke, preo toto nebolo skr rieen. No asi sa to muselo takto riei, museli obe strany dospie k uritej dohode. Optal sa primtora mesta, i in subjekt by nedokzal prevdzkova trolejov dopravu a riei problm s vysokokolkmi za podmienok, ktor by dalo mesto.

MUDr. Vladimr Bal povedal, e vetkm nm chbaj svislosti. Rokovania so SAD s tajn, preto nemu od ns iada, aby sme sa k tomuto mohli sprvne vyjadri. Mme dverova tej vyjednvacej skupine. Nerozumiem, preo s tam tajn niektor veci. Ing. Korniet me poveda len to, i toto jeho firme vyhovuje, alebo nie. Kadej a.s. ide o zisk. i ten zisk je primeran, toto nevieme poveda. Poslanci by sa mali bavi o podmienkach, i chceme aby boli tieto podmienky, ktor s navrhovan, alebo ich zmenme. Ak tto firma ich nechce plni, tak hadajme in firmu. Mesto poskytuje obanom slubu za dane a dopravn spolonos chce ma zis. Podmienky schvme, alebo ich zmeme. Alebo dajme monos komisii, aby jednala s niekym inm.

Ing. Vladimr ureka - doplnil niektor informcie k tomuto problmu. Uviedol, e dopravn komisia nechala vypracova 4 alternatvy dopravy. Z pvodnch 4 000 200 km, ktor sa robili poda cestovnho poriadku mala by redukcia spojov o 400 tis. km. Stalo sa to, e dolo k redukcii a o 600 tis. km. Dolo k obrovskmu dosahu na obanov. Rokovania boli zloit a prichdzame k uritm zverom. Otzka, kedy bude upraven cestovn poriadok je znma a dnes, ke povedal Ing. Korniet, e toto bude upraven od 1.3.2005. Cestovn poriadok nie je konen- d sa ete poriei doprava aj z inch ast mesta- Rudlov, Ssov a THK.

Jn uptk - uviedol, e toto bolo treba urobi skr. Vysoko hodnotil prcu komisie. Optal sa, ako to bude s dchodcami od 60 rokov a s vysokokolkmi. Musm na toto vedie zodpoveda tmto obanom. Na zver sa optal, kto stava ud, ktor neplatia lstok v MHD.

p. Milan Smdo vyslovil presvedenie, e keby doterajie vedenie SAD bolo majiteom MHD, bola by veobecn spokojnos. Uviedol, e sa zastnil sa stretnut obanov, mus im poveda o bude alej s MHD. Toto vetko je o peniazoch. Tie s tu dve skupiny ud, jedna skupina chce MHD ako bola a in, ktor nemieni plati vyie dane. Musme si uvedomi, o schvlime, a ako k tomu pristpime. Musme rozhodn spravodlivo. Nemme zvyova rozpoet len tm, e zvime dane. Tento tt dal vetku archu na obanov. Dal pozmeujci nvrh- MsZ schvauje dotciu pre SAD BBDS a.s. do vky 18 mil. na krytie preukzatench strt....

Ing. Jn Krlik,CSc. - vyjadril sa k otzkam poslancov. K prof. MUDr. Dluholuckmu,CSc., uviedol, e z hadiska obchodnho bez shlasu toho, koho je majetok, tka sa to trolejovej dopravy, toto jednoducho mon nie je. K tomu, o povedal MUDr. Bal, e s to tajn materily. Ilo o obchodn materily a tam bola iados aj obchodnho partnera, e bez jeho shlasu sa to nezverejn. Ale nejakm zsadnm spsobom by to neovplyvnilo rozhodovanie poslancov.

Ing. Jaroslava Hblov reagovala na pripomienky poslancov - k p. uptkovi, 5,- Sk, ktor s tam uveden v odrke poskytnutie cestovnho vo vke 5,- Sk pre kategriu dchodcovia nad 70 rokov, tam sa jedn o cestovn. Pvodne tam bolo za 1,- Sk evidenn, ale nemali sme rieen deti od 0 6. Potom je kategria od 62 do 70 tto zava nebola z naej strany poadovan. Tak, ako nebola poadovan kategria vysokokolkov. o sa tka nvrhu p. Smda 18 mil. to je strop. To sa neprekrauje. o a tka chb je tam len jedna chyba- od 6 do 15.

Ing. Igor Korniet vyhlka 151 je z roku 2003 a m riei takto problmy, ktor tu rieime. Ona nehovor o dotcii, je to nhrada za preukzaten stratu. T preukzaten strata sa vypoitva poda vzorca vyhlky 151 z roku 2003. Ak pjdeme poda tejto vyhlky mu by aj straty vyie. Vyjadril sa ku komernm zavm, ktor me poskytn SAD. Uviedol, e z oho sa m da komern zava, ke nie zo zisku. Toto s ekonomick veci. Ke sme navrhli da zavy MsP, tto pre ns nieo urobia a za to im tieto zavy dme. o sa tka otzky p. uptka, ako to vodii mu odkontrolova, ten poet prepravovanch ud. Toto je cez pov kartu. Kto ide zdarma mus ho vodi odtikn.

Pavol Bielik skste sa vi do mojej situcie, koko hodn som venoval tejto problematike. Internet som sledoval od dvansteho mesiaca a dodnes. Boli sme v rozhlase a diskutovali sme, tali sme listy od obanov. ie venujeme sa tomuto problmu. Ke som tento materil dostal 9.2. tak som si ho pretudoval, 10.2. som dojednal stretnutie s Ing. urekom a nsledne v piatok som mal stretnutie s Ing. Hblovou. 14.2. som mal dohodnut stretnutie so SAD. Chcem tmto poveda, e za takto krtku dobu sa mi nepodarilo pretudova zmluvy na prenjom, zisti o prinesie zmena rozpotu a ako to bude v slach vyzera s prebytkom mesta. Na zklade niektorch materilov, ktor som mal, by som povedal niekoko bodov. Dospel som k nzoru, e akkovek zmene me by len po dohode obidvoch strn. Druh vec, chcel by som vedie, o to je verejn zujem. Vieme to definova v prepravnch vkonoch ? Podklady na rozhodovanie, ktor sme mali, s 100 %-tn, s hodnovern? Za alie, ip karty- zadefinova ich pozciu v cestovnom, pozitva a negatva s nvrhom opatren. Preoe ip karty s najhodnovernejie pre obe strany z pohadu vvoja monch systmovch opatren. Za piate bus a trolejbus. Sasn stav a ako alej z pohadu vvoja nkladovosti v prevdzke. Doprava osb- trasovanie, smerovanie. Budovy kl, radov a nemocnc sa nemenia. Ale budovy firiem sa menia. Mono tu za 10 rokov djde aj k zmenm. Za siedme miera zisku. Me by vyrovnan? Dotcia- vka a to je podstatn, o z nho rozpotu ide. Hovorme o zavch, neexistuj iadne zkonn zavy, ale existuj urit socilne, komern, alebo aj in. Ale s tu aj in zavy, SAD m zavy, mesto. Posledn bod je o dohode. Toto tu chba. Optal sa v alej asti vystpenia k nvrhu na uznesenie. Navrhol aby cestovn poriadok bol prlohou uznesenia. Tie nie je pre neho prijaten nvrh na uznesenie, e 18 mil. Sk bude z prebytku hospodrenia za rok 2004. alej je tu zmena rozpotu na rok 2005 , je to vemi hkliv situcia. V bode VII. nemal som monos vidie nvrhy zmlv, rd si tieto zmluvy pozriem a potom za toto zdvihnem roku. ie takto predloen materil nespa podmienky na to, aby som za toto mohol hlasova. Kontatujem, e tento materil nie je dostatone pripraven, me by na diskusiu.

Ing. Igor Cmarko FP- predloil nvrh na ukonenie rozpravy.

Hlasovanie slo 16 : ukonenie rozpravy 19 - 13,6,0.

Hlasovanie slo 17: v odrke 6 zmenme to od 6 do 15 rokov, bod VI. bude bod V., bod VII. bude bod VI., v odrke druhej 4,482 mil. Sk, v desiatej odrke ....na kategriu sprievodca s dieaom v koku..., v siedmej odrke doplni .. a deti od 0-6 rokov.... - 17-12,2,1 2 nehlasovali.
Hlasovanie slo 18 : v bode IV. odpora doplni po schvlen v MsZ, v bode V. dotciu do vky 18 mil. na krytie preukzatench strt.... - 18-15,1,1 1 nehlasoval.
Hlasovanie slo 19 : cel uznesenie: 19-12,4,3.

U z n e s e n i e:
Mestsk zastupitestvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Sprvu o vvoji situcie v MHD
II. s c h v a u j e
nasledovn podmienky poskytnutia dotcie
- schvlenie cestovnho poriadku,
- podpsanie Njomnej zmluvy medzi mestom a SAD BBDS, a.s. na prenjom trolejovho vedenia vo vke 4,482 mil. Sk,
- podpsanie Njomnej zmluvy medzi mestom a SAD BBDS, a.s. na prenjom dopravnch prostriedkov vrtane inho majetku, prenajatho od MHD, a.s., vo vke 30 mil. Sk,
- schvlenie lena dozornej rady za mesto Bansk Bystrica valnm zhromadenm SAD BBDS,a.s.
- udranie ceny cestovnho lstku na rovni roku 2004,
- poskytnutie 50 % zavy pre kategriu cestujcich od 6 do 15 rokov a tudentov strednch kl a strednch odbornch uil횝 len pre obanov s trvalm pobytom na zem mesta Bansk Bystrica,
- poskytnutie cestovnho vo vke 1,- Sk pre kategriu cestujcich ZP, ZP-S a deti od 0 6 rokov len pre obanov s trvalm pobytom na zem mesta Bansk Bystrica,
- poskytnutie cestovnho vo vke 5,- Sk pre kategriu dchodcovia nad 70 rokov len pre obanov s trvalm pobytom na zem mesta Bansk Bystrica,
- poskytnutie 100 % zavy na kategriu sprievodca s dieaom v koku zo strany SAD BBDS, a.s. bez nroku na dotciu od mesta /komern zava SAD BBDS, a.s./
III. u k l a d
Ing. Zdenkovi Haringovi, hlavnmu kontrolrovi mesta,
vykona kontrolu schvlench podmienok pre poskytnutie dotcie a to za I. polrok 2005 a III. kvartl roku 2005 a predloi vsledky kontroly do MsZ
IV. o d p o r a
Ing. Jnovi Krlikovi, CSc., primtorovi mesta,
na zklade vsledku kontrol v prpade kontrolnch zisten rozpotovm opatrenm adekvtne zni vku rozpotovanej dotcie pre SAD BBDS, a.s. po schvlen v MsZ
V. s c h v a u j e
- dotciu pre SAD BBDS, a.s. do vky 18.000 tis. Sk na krytie preukzatench strt vkonov vo verejnom zujme za splnenia predloench podmienok a to z prebytku hospodrenia za rok 2004,
- zmenu rozpotu mesta na rok 2005 a to zvenm prjmov za prenjom vo vke 34.482 tis. Sk a dotciu na krytie strt vkonov vo verejnom zujme vo vke 52.482 tis. Sk,
VI. o d p o r a
Ing. Jnovi Krlikovi, CSc., primtorovi mesta,
- uzavrie njomn zmluvu medzi mestom a MHD, a.s. na prenjom dopravnch prostriedkov a inho majetku svisiaceho s vkonom innosti mestskej hromadnej dopravy mestu Bansk Bystrica za 1,- Sk za rok,
- uzavrie njomn zmluvu medzi mestom a SAD BBDS, a.s. na takto prenajat majetok za 30 mil. Sk za rok,
Bolo prijat uznesenie slo 307/2005-MsZ