zpisnica z rokovania MsZ 21.12.2004

K bodu slo 19 c)

stna informcia o zabezpeen cestovch poriadkov a tarf MHD pre rok 2005

Ing. Jn Krlik, CSc.- diskusia k zabezpeeniu MHD na rok 2005 sa vo verejnosti rozptala s vekm nasadenm. Vyzeralo to tak, ako keby Mesto B.Bystrica nemalo k tomuto iadnu koncepciu. Povaoval som zbytone k tomuto verejne vystupova km to nemme s obchodnmi partnermi vydiskutovan. Km nie s jasn sla v rozpote. ttny rozpoet je platn. lenovia vldy a aj poslanci NR SR dostali list, kde sme ich poprosili, aby zvili koeficient z 1,13 na 1,37. Mesto B.Bystrica lobovalo aj o dotciu pre MHD, ktor je obchodnou spolonosou. Naa spolonos MHD a.s. je len vlastnkom 37 autobusov, 2 trolejbusov, asti troleje a vhybkovej sstavy. Tento majetok prenajma SAD na zabezpeovanie prepravy. Ale SAD neplat MHD a.s. ni, ani len vku odpisov. Keby zaplatili len vku odpisov, tak by to bolo 25 962 789 Sk. Keby toto SAD zaplatila tejto spolonosti, nebol by problm, aby sme tieto peniaze dali SAD ako dotciu. Za tento rok maj zaplati mestu len 8 271 945, -Sk. Za tieto peniaze sa Mesto pustilo do stavby prepojovacej komunikcie Sldkoviova-Tesco. Dal som spracova podklady, kde je uveden kad linka, celkov poet prepravovanch osb so zavou a osb prepravovanch zdarma. Pn primtor bliie informoval poslancov o tchto dajoch. Doli sme k zverom, e SAD neme uvaova s dotciami, ktor som uviedol na zaiatku, po druh, vychdza, e je mon sa dohodn na obianskom cestovnom 15,- Sk, deti do 6 rokov 5,- Sk, tudenti a dchodcovia 8,- Sk a 15 % redukcia liniek. Toto by malo by vchodiskom pre rok 2005. SAD si bude uplatova maximlny lstok u VC /17,19,21/, cestovn poriadok trolejbusov schvauje VC a autobusov schvauje Mesto B.Bystrica. Zavy me schvli tie VC. Zavy bud poadovan ako komern, nie Mestom B.Bystrica, ktor by ich muselo zaplati. V diskusii oboznmil poslancov s vytvorenm a.s., kde 51 % m Fond nrodnho majetku a 49 % zmluvou zaviazan spolonos SAD Ostrava, ktor mala zaplati min. 300 mil., aby sa nakpili nov autobusy, tie na kap. vdavky mali s peniaze. Doteraz sa tak nestalo. Bliie sa vyjadril k tejto zmluve. To, o sa udialo v mdich povauje za lobistick tlak na poslancov a primtora. Verejne prehlsil, e pokia tento ntlak bude pokraova, tak predlo nvrh, aby sa v budcom obdob vypsalo vberov konanie na in dopravn spolonos, ktor bude zabezpeova sluby na zem Mesta B.Bystrica. Uviedol na zver, e sa vytvra tlak na mesto, ohovraj sa poslanci a primtor mesta.

Ing. Martin Bank dal nvrh na vystpenie Ing. Kornieta.

Hlasovanie slo 43: 24-23,1,0.

Ing. Martin Bank optal sa, e koko z tch zavnench prepravench je bydliskom mimo B.Bystricu. o sa tka vzahu k VC, kad m urit kompetenciu, ale nakoniec ten problm je niekde inde. Rozpoet VC je schvlen a tento som tvrdo kritizoval. Lebo nie je jasn z neho, koko pjde na prepravu osb vo verejnom zujme. Nebola tam rozpotov klasifikcia.

Ing. Pavol Katreniak mal otzku, kto podpsal t zmluvu. i je vypovedaten. Kto zodpoved za takto podpsan zmluvu. Navrhol pripravi nejak koncepn materil, o s MHD v B.Bystrici.

Pavol Bielik - 10.12. v rdiu Regna bolo povedan, e Mesto B.Bystrica ned prspevok na MHD. Predpokladan vka cestovnho bude 17 a 18 Sk. Ako poslanec MsZ musm poveda, e som povaoval tento vrok za osoujci. Neodznelo to, e na komisich boli prijat zvery v tom smere, e SAD m predloi ist varianty nvrhov rieenia sasnho ekonomickho stavu. Dodnes nemm vedomos o tom, e by bolo splnen uznesenie komisie. Uviedol, e sa zastnil na tlaovej besede SAD a MHD. Novinri nedostali iadne informcie, ktor by boli schopn uvies do novn.

tefan Babjak optal sa, ako to bude s prepravou ZP

Pavol Bielik - povedal, e koda, e to ostatn poslanci nepouli o bolo povedan v tom rdiu. Zvauje prvne kroky, lebo bol ako poslanec MsZ osoen z nieoho, o nie je pravda. Neboli predloen podklady vecnho charakteru, boli to sprvy, ktor s tendenn, ktor poburuj verejnos. Otzka ako alej s MHD v B.Bystrici.

Ing. Jozef Hako - sme tu na to, aby sme sa dohodli s MHD a SAD, aby to zvenie nebolo tak vek a nedolo k vpadku liniek. o sa tka zverov komisie, mali sme im da nejak termn, aby to stihli do MsZ pripravi. Myslm, e tie vzahy neboli zl.

Ing. Igor Korniet - vkonn riadite SAD. Reagoval na vystpenie pna primtora. Vyjadril sa k autobusovej stanici v meste B.Bystrica. V roku 2001 ako SAD dali za projektov dokumentciu 2,5 mil. Sk, s tm , e od 1.1. sa bude robi. Ale vo vlde nebolo rozpotov opatrenie na 35 mil. schvlen. Rozpoet toho projektu bolo 103 mil.Sk. alej sa vyjadril k rieeniu MHD a k vzniku MHD a.s. o sa tka investovania do MHD, investovalo sa na oboch stranch. Tak ako investovala MHD a.s. z prostriedkov ttu, tak isto SAD investovala aj do autobusov svoje prostriedky, aj do trolejbusovej dopravy. alej sa vyjadril k tomu, e v roku 1997 bola trolejov doprava ocenen, ako jedna z najlepch na Slovensku.

Hlasovanie o alom vystpen Ing. Kornieta.

Hlasovanie slo 44: 22-20,1,1.

Ing. Igor Korniet 12.11. bolo zasadnutie komisie, kde bola rieen problematika MHD. Neshlasil s tm, o povedal p. Bielik. Vtedy boli predloen materily 3 lenom Ms, aj predsedovi komisie a Ing. urekovi. Nm bola uloen loha p. Bielikom, aby sme pripravili varianty na vku poskytnutho transfru na zavy pre rok 2005 , a to nulov variant., 10 mil., 20 mil, 30 mil. variant. Tieto boli predloen s tm, e sme zvolali na 24.11. alie zasadnutie komisie. Zkon 168 nm hovor o tom, e mme obanov informova o zmench 15 dn pred ich platnosou. Toto sa uskutonilo. 15.12. sme sedeli u pna primtora, kde boli predloen alie materily. Informovali sme pna primtora, e podvame iados na nulov variantu, ekonomick cenu 17 ,- Sk, nulov zavy. Nerobili sme iadne ataky, plnili sme si lohy v zmysle zkona. Uviedol, e u dal ohlasovaciu povinnos na rad prce, lebo djde k prepaniu zamestnancov. Poukzal ete na jednu vec, e vetky mest, Nitra, ilina dvaj peniaze min. na rovni roka 2004.

Ing. Pavol Katreniak - mali by sme ma informcie od pna riaditea obsiahlejie, aby sme sa k veci vedeli postavi.

tefan Babjak - chcel by pou sumu na ZP.

prof. MUDr. Svetozr Dluholuck, CSc.- optal sa, o robila SAD za tiet roky, e sa doteraz nezaoberala nejakmi ekonomickmi otzkami rieenia svojej innosti. Ve od ns mala autobusy, mala dotcie zo ttu, mesta. Nastolila sa tu otzka, i si nememe zriadi vlastn firmu s naimi autobusami a prepustenmi ofrmi. Poslanci s pod tlakom svojich voliov, aby rieili tto situciu.

JUDr. ubica Blaejov- doteraz odznelo vea slov a mlo siel. Neobdrali sme iadny prehad nkladovosti v porovnan s vnosmi. ie bez siel je nm ako rozhodn sa. Citovala zo zpisnice komisie pre dopravu, bezpenos, VPS a VP, kde s uveden daje pri rznych variantoch nulovom, 10, 20,30 mil. a skontatovala, e ani 30 mil. by nestailo na pokrytie nkladov MHD. Rozpoet je u schvlen, a tak je neskoro o tomto hovori.

Ing. Jana Brzdilov vyjadrila sa v diskusii obdobiu, ke sa zvyovali prv krt cestovn lstky. Ja som dala otzku Ing. Kornietovi, e keby som ja bola na takom mieste, o by som za tie roky spravila, aby som bola o najmenej zvisl od ttu. Ak racionalizan opatrenia na to som vykonala. Optala sa, i m riadite spraven analzu tohto stavu.

Ing. Jn Krlik, CSc.- povedal nvrh na uznesenie, e MsZ berie na vedomie tto informciu. Tto je vstupom pre nasledujce obdobie, o mme robi. Mohli by sme o veliom polemizova, napr. o tom , e Nitra dva 50 mil. Ale dvaj autobusy, trolejbusy, trolejov tra. Vdy si niekto vyberie nejak fakt, ktor psob tak, ako psob. o sa tka autobusovej stanice, bolo povedan, e prde nov akcionr. Ale nepriiel. Tie bola tu otzka, kto podpsal zmluvu. Zmluva nie je k verejnmu nahliadnutiu. Nemm o nej vedomos. Poslanec Vny interpeloval premira vldy, ale odpove je vsmech, dali sme k nej stanovisko, ale nebola na to iadna reakcia. o sa tka znenia koeficientu, bolo to radncke rozhodnutie od stola. Ak nedosiahneme zvenie koeficientu, musme robi prslun opatrenia, aby sme MHD postavili na ekonomicky udraten rove. Bola zl interpretcia toho, e my sme dali napota dane na najviu vku. Uviedol cestu rieenia, ktor mus spova v racionalizcii, ekonominosti, zveniu koeficientu od vldy.

Ing. Martin Bank - vyjadril sa k nvrhu na uznesenie. Radi by sme odchdzali s nejakmi slami. Aj v rozpote sme zahka preli to znenie koeficientu. ZMOS ns predal za mal obce, lebo ich je viac a kad m jeden hlas.

Ing. Pavol Katreniak je otzne, i mme by v ZMOS, ke sme tam len vo vleku.

Ing. Igor Korniet - prv chyba sa stala v tom, aby sa obe strany dohodli. Shlasm s JUDr. Blaejovou, e potrebuje sla, ale uviedol, e dali dos sel. Spracovali aj in mest, ako napr. ilinu. Tie robi autobusov dopravu vlastnmi zdrojmi sa d, je to ale otzka peaz. alej sa vyjadril k tomu, e pn primtor musel nakpi vozidl, ktor spaj podmienky pre prevoz osb, ktor s telesne postihnut, ale to strane predrauje autobusy. Uviedol alej to, o robila SAD doteraz. Napr. zruili sa odtepn zvody, boli prepusten zamestnanci- 900. Maj jednu z najnich spotrieb nafty. Bliie sa vyjadril k transferu, ktor do dopravy ide. Ide do vkonu vo verejnom zujme a prepravuj ZS, deti do 6 rokov zadarmo, dchodcov. V diskusii podrobne uviedol v percentch podiel cestujcich. o sa tka finannch prostriedkov potrebnch na prevdzkovanie MHD, je to okolo 197 mil. Sk. V zvere sa vyjadril k rieeniu otzky prepravy darcov krvi a prepravy osb do CMZ. Tieto veci musia by kryt bu objednvkou, alebo postaven na zmluvnom vzahu.

Ing. Miroslav Muro nastolil otzku, e ak vznam m zvenie cestovnho lstku na 17,- Sk, ke sa zni poet prepravovanch osb.

Milan Smdo - poiadal pna riaditea, aby uviedol, ak bude dopad na tie okrajov asti. VC bude iste dotova spoje, ktor id aj do obc, problmov bude iba Ilia.

Jn uptk - chcem sa k takto vnemu bodu vyjadri. Myslm si, e tu zaspalo troku mesto, ale aj spolonos. Vetci poslanci bud ma ak robotu, aby vysvetlili obanom nrast cestovnho a zruenie zliav. Je zl politika vldy. Tvorba ziskov je nie tak, ak by mala by, a potom nie je o prerozdeli. Sme vo vekom deficite pri rozpote. A tie SAD nezska ni, lebo poklesne poet pasaierov. Bolo by dobr tento problm prerokova v januri znovu.

Ing. Martin Bank - pouli sme nvrh pna primtora a nvrh, ktor ide z VC. Ale VC sa nepta poslancov, je to vkon ttnej sprvy bez akejkovek zodpovednosti. ie to nie je vec krajskch poslancov. Bolo by dobr prija uznesenie, e neshlasme s cenou 17,- Sk a neshlasme so zruenm zliav. VC nemus s mestom jedna, oni bud rokova so SAD. A 17, - Sk je kolaps, na to rodiia ani nebud ma. ie musme vyjadri svoj neshlas a treba hada monosti rieenia tejto situcie.

Pavol Bielik FP - zabudol som poveda, e na komisii som vystpil s nulovm variantom. Prepotal som si to. Ide o maximum 15,- Sk za cestovn lstok. Uviedol, e dodnes ako poslanec nedostal iadne podklady.

Ing. Jn Krlik, CSc.- treba zauja vecn stanovisko, aby sme si verejne potvrdili jednu vec, e 15-teho na rokovan sme sa dohodli na tom, e cena lstku vychdza od 14,26 do 14,43. Cena sa zaokrhli na 15,- Sk pri nulovom variante. Komern zavy sme odporuili vo vkach deti do 5 rokov 5,- Sk, tudenti, dchodcovia 8,- Sk. Predlo sa redukcia liniek. Boli rozporn len 3 linky. Uviedol vchodzie podmienky prijat na rokovan. ie dnes potrebuje potvrdenie o tom, ak bude lstok, ak bud poskytovan komern zavy.

Ing. Igor Korniet - zodpovedal na otzky. o sa tka kalkulci je potrebn, aby si k tomu sadli odbornci a preli tieto sla. Uvtal by som, keby sme vecne o slach rokovali. Okrajov asti Senica, Ilia to s odlen asti mesta, bude sa to riei tak, ako bol spracovan nvrh aj s tmi opatreniami na redukciu liniek. o sa tka ceny za prepravu 15,- a 17,- Sk je tie pre ns neprijaten Mus sa njs rieenie. Na zver sa vyjadril k schvaovaniu tarifnch podmienok. SAD mala na zklade porady z 15-teho pripravi nvrh, ako to bude s cenou 15,- Sk, a s tmi zavami na 5,- a 8,- Sk. Toto ale nevylo. Na VC id s cenou 17,- Sk, nulov zavy. VC rozhodne ako to bude.

Ing. Martin Bank - optal sa Ing.Kornieta, i dali nvrh aj so znenm dopravy.

Ing. Igor Korniet zodpovedal na otzku

Ing. Jn Krlik, CSc.- optal sa, i predstavenstvo u rozhodlo o cene a zavch.

Ing. Igor Korniet ete nezasadalo predstavenstvo.

Ing. Martin Bank- dal nvrh na ukonenie bodu.

Hlasovanie slo 45: 23-16,3,3 1 nehlasoval.

Hlasovanie slo 46: 24-20,0,3.

U z n e s e n i e:
Mestsk zastupitestvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) stnu informciu primtora mesta k tomuto bodu
b) stnu informciu riaditea MHD, a.s.
II. n e s h l a s
s nvrhom SAD MHD, a.s. na cenov vmer predloen BBSK s jednotnm prepravnm 17,- Sk a so zruenm vetkch zliav

Bolo prijat uznesenie slo 297/2004-MsZ