Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, mestské časti: Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Návšteva pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici 12. 9. 2003

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
prípravy vrcholia
aj duchovné
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
ráno na stanici
tesne pred
Banska Bystrica Banska Bystrica detail Banska Bystrica
vítanie pápeža v papamobile
detail Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vítanie pápeža v papamobile
počas omše
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pojazdná pošta
zápcha na moste
postupný odchod
Banska Bystrica Banska Bystrica
postupný odchod
deň po

Čo robila MHD

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
žel. stanica
Hušták
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Tajovského
Poľná
Mládežnícka
Strieborné
Banska Bystrica Banska Bystrica
Lazovná