Fotografie miest Indie - Fatehpur Sikri
Fotografie miest okolitého sveta
Fotografie miest okolitého sveta

 
India
India
kamim.sk > fotky > mestá > svet > India:  prehľad, Agra, Dillí, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Kalkata, Mandore, Udaipur, Varanasi.  

Fatehpur Sikri, UP

Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mešita Jama Masjid
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mešita Jama Masjid
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mešita Jama Masjid, hrobky
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mešita Jama Masjid, hrobka šejka Salim Chishti
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mešita Jama Masjid, hrobka šejka Salim Chishti
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mešita Jama Masjid
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mešita Jama Masjid, brána Buland Darwaza
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
Hiran minar
Karwan sarai
pamiatky
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
Hiran minar
Karwan sarai
pamiatky
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
palác
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
Slonia brána
pamiatky
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
pamiatky
Diwan-i-Aam
Diwan-i-Khas
Fatehpur Fatehpur Fatehpur Fatehpur
mesto

 prehľad, Agra, Dillí, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Kalkata, Mandore, Udaipur, Varanasi.